Aktuality

_____________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica okreskovej volebnej komisie do Európskeho parlamentu

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a

výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR

 

Voľby do Európskeho parlamentu - info

 

„Usmernenia SO k účasti ÚSVRK na výberových konaniach MOaPS“

https://www.romovia.vlada.gov.sk/sekcia-europskych-programov/programove-obdobie-2021-2027/aktuality/

https://www.romovia.vlada.gov.sk/sekcia-europskych-programov/programove-obdobie-2021-2027/vyzvy-vyzvania/

https://www.romovia.vlada.gov.sk/sekcia-europskych-programov/programove-obdobie-2021-2027/dokumenty/

 

 

Z á p i s n i c a
okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Voľby prezidenta SR - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Oznámenie konania výrubu drevín

 

Výberové konanie MOPS obec Roztoky

 

Okrený úrad Svidník - pozmemkový a lesný odbor - Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovaciého plánu

Zápisnica z volieb do NR SR 2023 - obec ROZTOKY

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Rok 2022

 

Projekt pozemkových úprav obec ROZTOKY

 

Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky

 

Doručenie oznámenia o delegovaní členov volebnej komisie

Zverejnenie počtu obyvateľov

,,Výstavba stojiska pre nádoby na komunálny odpad" 

 

 

O Z N Á M E N I E
o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

 

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ MOPS - č.1/20221

 

OZNÁMENIE - VEREJENÁ VÝHLAŠKA

 

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNLANYCH ODPADOV V 2020

 

Miestne občianske poriadkové služby Roztoky

 

Uznesenie č.2/6/2020 - 28.09.2020

 

Okresný úrad Svidník pozemkový a lesný odbor - rozhodnutie

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV BYTOV A DOMOV 2021

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie "Športový areál Roztoky" - 11.07.2020 o 14 hod.

 

POZOR zmena mail adresy: ouroztoky@gmail.com

 

VÝPOČET VYTREDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV OBEC ROZTOKY

 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky "Športový areál Roztoky". - 28.01.2020

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO TP - 20.01.2020

 

Kupná zmluva Obecný podnik Agrotrade

 

Dohoda o ukončení platnej zmluvy MP PROFIT PB. s.r.o.

 

Obec Roztoky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebné úpravy cintorína Roztoky

Obec ROZTOKY vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/ky Materskej školy Roztoky 61
- 09.05.2018

 

Výzva na predmet zákazky: Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky - II. etapa - 02.05.2018, príloha

 

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Roztoky - 21.02.2018 výzva-výmer, identifikačné údaje

 

Operačný program Ľudske zdroje - 1.02.2018

 

VÝBEROVÉ KONANIE MOPS - 1.12.2017

 

SANÁCIA SKLÁDKY ODPADU V OBCI  ROZTOKY - 16.11.2017

 

Výzva Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov - budova Roztoky - Projektová dokumentácia - 27.10.2017

 

Terénna sociálna práca v obci Roztoky


Terénna sociálna práca

Pozri viac


_____________________________________________________________________________________________________

OCENENIE NAŠEJ OBCE


16.január 2016: Obec Roztoky bola vyhodnotená ako "Obec s predpokladom stabilného rozvoja"

Pozri ocenenie


_____________________________________________________________________________________________________

Článok o Roztokách


Prečítaje si článok o obci Roztoky.

Článok o Roztokách


_____________________________________________________________________________________________________

Všetko dobré v Novom roku 2016


Želáme Vám všetko dobré v Novom roku 2016

_____________________________________________________________________________________________________

Voľby NR SR 2016:


decemberr 2015: delegovanie do Okrskovej volebnej komisie v Roztokach. Viac info

TU


_____________________________________________________________________________________________________

Denný stacionár:


26.január 2015: V obci bol otvorený denný stacionár pre seniorov.

_____________________________________________________________________________________________________

Komunálne voľby:


15.november 2014: V tento deň si volíme starostu a nové zastupiteľstvo.

_____________________________________________________________________________________________________

Oprava ciest a stretnutie seniorov:


Október 2014: V tomto mesiaci sa uskutoční každoročné stretnutie seniorov a zároveň bude prebiehať rekonštrukcia obecných ciest.

_____________________________________________________________________________________________________

Spustenie novej stránky:


August 2014: Bola spustená nová verzia stránky obce Roztoky

____________________________________________________________________________________________________

Vybudovbanie škôlky:


Júl/August 2014: V obci Roztoky bola vybudovaná škôlka pre deti

____________________________________________________________________________________________________