SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

 

SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021

 

ROZHODNUTIE

 

SODB 2021_tlačová správa
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
Základné informácie
Ako-sa-sčítat
SODB otázky a odpovede 2
SODB2021 - Youtube

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú (doba sčítania) je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa.
Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo použije mobilnú aplikáciu, je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym, ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Asistované sčítanie obyvateľov
V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, bude mať možnosť navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené obcou pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal.
Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta.  O mobilného asistenta budú mať možnosť obyvatelia požiadať telefonicky obec alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.
Call centrum bude slúžiť okrem nahlasovania požiadaviek na mobilného asistenta aj pre účel vysvetľovania metodiky sčítania. Telefónne číslo call centra bude zverejnené na stránke www.scitanie.sk.
Začiatok asistovaného sčítania obyvateľov sa posúva, v zmysle novely zákona č. 223/2019  Z. z., na 1. apríl 2021.

Pre účely SODB 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o obyvateľoch zisťuje:

 • miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,

 • miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,

 • pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,

 • pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,

 • dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,

 • rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,

 • rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,

 • počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života, údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,

 • štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,

 • štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu, sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,

 • súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,

 • zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, ktorú obyvateľ vykonáva,

 • odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie,

 • postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,

 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku,

 • miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska obyvateľa,

 • miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza, periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania alebo do školy,

 • spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania alebo do školy,

 • národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine, obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej národnosti,

 • materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve,

 • náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,

 • vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.

Podrobné vysvetlivky k zisťovaným údajom a ďalšie informácie k sčítaniu SODB 2021 sú zverejnené na webovej stránke www.scitanie.sk.
Skrátené vysvetlivky k zisťovaným údajom budú aj v elektronickom sčítacom formulári (pod ikonou „i“ -  informácia).
Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára.
Obyvateľom sa  rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby je povinný rodič alebo zákonný zástupca.
Obyvatelia, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami, môžu využiť službu asistovaného sčítania

SODB_DL_Letak
SODB_Inzercia_A4
SODB_Plagat_A4